Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 (Sách I learn smart star) - Năm học 2022-2023

Listen and write. There is one example.
Ex. A _____________ .  
9. Pick up the crayon. 
10. Can you see the plane in the picture? 
11. I go to the beach. 
12. On weekends I read books. 
doc 9 trang Loan Châu 11/07/2023 1820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 (Sách I learn smart star) - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_2_sach_i_learn_smart_star_nam.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 (Sách I learn smart star) - Năm học 2022-2023

  1. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG ANH KHỐI 2- 2 TIẾT/TUẦN NĂM HỌC: 2022 – 2023 Kỹ Mức / Điểm Tổng số câu, Kiến thức năng M1 M2 M3 điểm, tỉ lệ 4c I. Listen and number the pictures. 1đ Câu 1-4 2c 2c II. Listen and tick the box. 0.5đ 0.5đ 12 câu Nghe Câu 5,6 Câu 7,8 3.0 điểm 3c 1c 0.75đ III. Listen and write. 0.25đ Câu Câu 9 10,11,12 2c 1c I. Read and match. 1đ 0.5đ Câu 1,2 Câu 3 1c 2c Đọc 10 câu II. Look, read and circle. 0.5đ 1đ 5.0 điểm Câu 1 Câu 2,3 1c 3c III. Look, read and put a tick (√) or a 0.5đ 1.5đ cross ( ). Câu 2 Câu 1,3,4 2c 1c I. Order the letters. 0.5đ 0.25đ Câu 1,2 Câu 3 1c 2c 8 câu Viết II. Look and write. 0.25đ 0.5đ 2.0 điểm Câu 4 Câu 5,6 2c III. Reorder the words to make a correct 0.5đ sentence. Câu 7,8 12c 10c 8c Tổng 30c 3.75đ 3.5đ 2.75đ 10đ 40% 33% 27%
  2. Kỹ Mức / Điểm Tổng số câu, Kiến thức năng M1 M2 M3 điểm, tỉ lệ 1c I. Getting to know each other 1.0đ 2c 3c II. Talk about familiar objects 2.0 3.0đ Câu 1,2 Câu 3,4,5 10 câu Nói 10 điểm 2c III. Respond to familiar structures 2.0đ Câu 1,2 1c 1c IV. Phonics 1.0đ 1.0đ Câu 1 Câu 2 3c 4c 3c Tổng 10c 3đ 4đ 3đ 10đ 30% 40% 30%
  3. SEMESTER 2 TEST GRADE 2 Full name: Mark: /10 School: Listening Reading Writing Class: /3.0 /5.0 /2.0 LISTENING PART 1 4 questions (1 point) Listen and number the pictures. There is one example. 1 3 2 4 0
  4. PART 2 4 questions (1 point) Listen and put a tick (√) in the box. There is one example. Ex. A B  C . . 5. A  B C . . 6. A  B C . . . 7. A B  C . . . 8. A B C  . . .
  5. PART 3 4 questions (1 point) Listen and write. There is one example. Ex. A ___pig . 9. Pick up the crayon. 10. Can you see the plane in the picture? 11. I go to the beach. 12. On weekends I read books. READING PART 1 3 questions (1.5 points) Read and match. There is one example. 1. I want to go to the beach. 2. I can see a bus 3. It’s an umbrella 0. I have a robot. PART 2 3 questions (1.5 points) Look, read and circle. There is one example. tag Ex. soccer
  6. ride a bike 4. listen to music fox 5. tiger Merry Christmas 6. Happy birthday PART 3 4 questions (2 points) Look, read and put a tick (√) or a cross ( ) . There is one example.  Ex. It’s a nose.  7. I draw pictures on Monday. 8. I play soccer.
  7.  I play hide and seek with my 9. friends. 10. I go to the beach. WRITING PART 1 3 questions (0.75 points) Order the letters. There is one example. Ex. s u e r a q square 1. T - h s i t r T-shirt 2. g y o r t u yogurt 3. a z b e r zebra
  8. PART 2 3 questions (0.75 points) Look and write. There is one example. Ex. It’s a nut. 4. It’s Tuesday. 5. I can sing songs. 6. These are socks. PART 3 2 questions (0.5 points) Reorder the words to make a correct sentence. There is one example. Ex. a rabbit. It’s It’s a rabbit. ___ 7. tag play the at park. Let’s Let’s play tag at the park. Friday. count on numbers I
  9. 8. I count numbers on Friday.