Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 2 (Phần 2) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

II. Viết 
1 - Sofa 
2 - Shoes 
3 - Kitchen 
4 - Seesaw 
5 – fish 
III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 
1 - b. living room 
2 - a. run 
3 - a. house 
4 - b. lamp 
5 - a. classroom
pdf 11 trang Loan Châu 11/07/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 2 (Phần 2) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbo_de_thi_hoc_ki_1_tieng_anh_lop_2_phan_2_nam_hoc_2021_2022.pdf

Nội dung text: Bộ đề thi học kì 1 Tiếng Anh Lớp 2 (Phần 2) - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - Đề số 1 I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng II. Viết | |
  2. III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b | |
  3. IV. Đếm, viết và nối | |
  4. Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 (Đề số 1) I. Nối các tranh với từ tiếng Anh của chúng 1 – e 2 - f 3 - a 4 - c 5 - d II. Viết 1 - Sofa 2 - Shoes 3 - Kitchen 4 - Seesaw 5 – fish III. Khoanh vào câu trả lời đúng nhất a hoặc b 1 - b. living room 2 - a. run 3 - a. house 4 - b. lamp 5 - a. classroom IV. Đếm, viết và nối 5 + 2 = 7 (Seven) | |
  5. 2 + 2 = 4 (Four) 6 + 2 = 8 (Eight) 4 + 5 = 9 (Nine) Đề Tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 năm 2021 - Đề số 2 I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. ng cl ch gr II. Nối từ với tranh tương ứng. | |
  6. III. Khoanh tròn từ khác loại. | |
  7. IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. | |
  8. Đáp án đề thi học kì 1 lớp 2 Tiếng Anh 2021 (Đề số 2) I. Điền các cặp chữ cái sau vào đúng vị trí để được từ đúng với tranh. 1. sing 2. chips 3. grapes 4. clean II. Nối từ với tranh tương ứng. III. Khoanh tròn từ khác loại. 1. rain 2. dress | |
  9. 3. ball 4. grapes IV. Đọc và hoàn thành các câu sau, dựa vào tranh gợi ý. 1. I like chicken 2. She has a new dress | |