Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Cánh diều (Có đáp án)


II/ Answer these following questions
1.
What color is it?
____________________
2.
How many kites?
____________________3.
Who’s this?
____________________
III/ Reorder these words to have correct sentences
1. a/ friend/ want/ I/ ./
________________________________
2. ears/ your/ Touch/ ./
________________________________
3. ten/ has/ She/ erasers/ ./
________________________________
pdf 2 trang Đình Khải 08/01/2024 720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Cánh diều (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_giua_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_2_sach_canh_dieu_co_d.pdf

Nội dung text: Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Cánh diều (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1 I/ Look and complete the word 1. c _ a y _ n 2. _ o _ h e r 3. _ o u _ h 4. _ e s k 5. f _ _ t 6. b r _ t h e r II/ Answer these following questions What color is it? ___ 1. How many kites? ___ 2.
  2. Who’s this? ___ 3. III/ Reorder these words to have correct sentences 1. a/ friend/ want/ I/ ./ ___ 2. ears/ your/ Touch/ ./ ___ 3. ten/ has/ She/ erasers/ ./ ___ -The end- Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 giữa học kì 1 sách Cánh Diều - Đề 1 I/ Look and complete the word 1. crayon 2. mother 3. mouth 4. desk 5. feet 6. brother II/ Answer these following questions 1. It’s red 2. Five kites 3. It’s my grandpa III/ Reorder these words to have correct sentences 1. I want a friend. 2. Touch your ears. 3. She has ten erasers.