Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách i Learn Smart Start - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

III. Look, read and put a tick (√) or a cross (X).

IV. Reorder the words to make correct sentences.
1. this/ What/ is/
________________________________?
2. favorite/ What/ your/ color/ is/
________________________________?
3. are/ There/ six/ dogs
________________________________.
doc 3 trang Đình Khải 06/01/2024 1980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách i Learn Smart Start - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_2_sach_i_learn_smart_start.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách i Learn Smart Start - Năm học 2023-2024 (Có đáp án)

  1. Đề thi Học kì 1 iLearn Smart Start Môn: Tiếng Anh lớp 2 Năm 2023 - 2024 Thời gian làm bài: phút (không kể thời gian phát đề) I. Read and match. A B 1. Stand a. down! 2. Hands b. a line! 3. Be c. up! 4. Make d. quiet! II. Look and complete. III. Look, read and put a tick (√) or a cross (X).
  2. IV. Reorder the words to make correct sentences. 1. this/ What/ is/ ___? 2. favorite/ What/ your/ color/ is/ ___? 3. are/ There/ six/ dogs ___. -The end-
  3. Đáp án I. Match. 1. C 2. A 3. D 4. B II. Look and complete. 1. It’s a duck. 2. It’s a triangle. 3. Let’s play soccer. 4. There are nineteen cookies. III. Look, read and put a tick (√) or a cross (X). 1. X 2. √ 3. √ 4. X IV. Reorder the words to make correct sentences. 1. What is this? 2. What is your favorite color? 3. There are six dogs.