Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

I. Choose the odd one out
1.
A. hot
B. hungry
C. shorts
D. cold
2.
A. umbrella
B. vase
C. towel
D. grandma
3.
A. orange
B. color
C. pink
D. brown
II. Look can complete the words.

doc 2 trang Đình Khải 06/01/2024 1240
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_2_sach_chan_troi_sang_tao.doc

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Chân trời sáng tạo

  1. Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh lớp 2 (Bộ sách: Chân trời sáng tạo) Thời gian làm bài: phút I. Choose the odd one out 1. A. hot B. hungry C. shorts D. cold 2. A. umbrella B. vase C. towel D. grandma 3. A. orange B. color C. pink D. brown II. Look can complete the words.
  2. III. Read and complete the sentences with available words. Are It’s this He’ s 1. ___ a big cat. 2. Is ___ your brother? 3. ___ hungry. 4. ___ these your socks? IV. Reorder these words to have correct sentences 1. pen/ She/ a/ has ___. 2. pants/ his/ They/ aren’t ___. 3. purple/ I/ like ___.