Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1 (Có đáp án)

III. Look at the picture and answer these following questions1. How many students are there?
__________________________________
2. What are the students doing?
__________________________________
3. Is the teacher singing?
__________________________________
IV. Reorder these words to have correct sentences
1. see/ What/ he/ can/ ?/
__________________________________
2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./
__________________________________
3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./
__________________________________
pdf 3 trang Đình Khải 08/01/2024 740
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_1_mon_tieng_anh_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_vo.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh Lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1 (Có đáp án)

  1. Đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1 I. Look at the picture and complete the sentences 1. v _ l l _ g _ 2. _ u i _ _ 3. _ a _ n _ o _ 4. _ i z z _ 5. _ _ k e 6. s _ i l II. Count and write 1. ___ 2. ___ 3. ___ III. Look at the picture and answer these following questions
  2. 1. How many students are there? ___ 2. What are the students doing? ___ 3. Is the teacher singing? ___ IV. Reorder these words to have correct sentences 1. see/ What/ he/ can/ ?/ ___ 2. jam,/ Pass/ the/ please/ me/ ./ ___ 3. can/ He/ see/ rainbow/ a/ ./ ___ -The end-
  3. Đáp án đề thi Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Kết nối tri thức - Đề 1 I. Look at the picture and complete the sentences 1. village 2. juice 3. rainbow 4. pizza 5. bike 6. sail II. Count and write 1. nine 2. five 3. ten III. Look at the picture and answer these following questions 1. There are six students 2. They are studying 3. No, she isn’t V. Reorder these words to have correct sentences 1. What can he see? 2. Pass me the jam, please. 3. He can see a rainbow.