Đề thi cuối học kì 1 Toán Lớp 2 - Đề 46

7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm).

a) Thứ 3 tuần này là 20 tháng 4, thứ 3 tuần trước là ngày :

          A. 12 tháng 4         B. 13 tháng 4         C. 14 tháng 4

b) 19 giờ hay cịn gọi:

  A. 6 giờ                      B. 7giờ                    

  C. 6 giờ tối                  D. 7giờ tối

docx 2 trang Loan Châu 11/04/2023 3180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi cuối học kì 1 Toán Lớp 2 - Đề 46", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_cuoi_hoc_ki_1_toan_lop_2_de_46.docx

Nội dung text: Đề thi cuối học kì 1 Toán Lớp 2 - Đề 46

  1. ĐỀ 46 1/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) a) 68; 69; 70; ;75. b) 66; 68; 70; ;80. 2/ Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ơ trống: (1 điểm) a) 9 + 7 = 17 b) 13 - 8 = 6 c) 16 - 9 = 7 d) 8 + 9 = 17 3/ Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 47 + 25 64 - 28 71 + 19 80 – 47 4/ Viết số vào ơ trống: (1 điểm) Số bị trừ 15 64 100 Số trừ 8 25 Hiệu 34 25 3 5/ Tìm x (1 điểm) x – 12 = 47 x + 30 = 50 6. Giải tốn : ( 2 điểm) a) Một cửa hàng ngày đầu bán được 25 chiếc xe đạp, ngày thứ hai bán được 16 xe đạp. Hỏi hai ngày cửa hàng đĩ đã bán được bao nhiêu chiếc xe đạp? Bài giải
  2. b) Anh Hồng cân nặng 46 kg, Minh cân nhẹ hơn anh Hồng 18 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu kilơgam ? Bài giải 7.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm). a) Thứ 3 tuần này là 20 tháng 4, thứ 3 tuần trước là ngày : A. 12 tháng 4 B. 13 tháng 4 C. 14 tháng 4 b) 19 giờ hay cịn gọi: A. 6 giờ B. 7giờ C. 6 giờ tối D. 7giờ tối 8. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (1 điểm). a) Hình bên cĩ bao nhiêu hình tam giác? A. 1 B. 2 C. 3 .b) Hình bên cĩ bao nhiêu hình tứ giác: A. 3 B. 2 C. 1