Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

I. Read and match

sweet

swan

swim

ski

skip

skate

pretty

prince

pram

plain

plane

place

III. Complete the sentences

1. I like to drive a ________________.              2. That is my  ______________.         

3. We have to ___________  our  teeth.          4. My father is winding the  ________ .

5. The birds are flying to the ______________.

 

docx 6 trang Loan Châu 21/04/2023 2220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_2_tieng_anh_lop_2_de_so_2_nam_hoc_2021_2022_co.docx

Nội dung text: Đề thi học kì 2 Tiếng Anh Lớp 2 - Đề số 2 - Năm học 2021-2022 (Có đáp án)

  1. Nội dung đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 2 số 2 I. Read and match 1. 2 . 3. 4. sweet ski pretty plain swan skip prince plane swim skate pram place II. Write the correct words with the picture: doll toy whale planet tractor 1, 2, 3, 4, 5 III. Complete the sentences
  2. 1. I like to drive a ___. 2. That is my ___. 3. We have to ___ our teeth. 4. My father is winding the ___ . 5. The birds are flying to the ___. IV. Read and choose the correct answer. 1. A. clown B. town C.crown 2. A. star B. stand C.step 3. A. pretty B. pram C. plain 4. A. chicken B. cake C. beef
  3. 5. A. chocolate B. chips C. bread 6. A. dog B. mouse C. cats V. Recorder the letters 1. ripnssec-> 2. okco-> 3. leweh -> 4. aferth -> 5. rpod -> Đáp án đề thi học kì 2 tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 số 2
  4. (Mỗi câu đúng 0,4 điểm x 25 câu ) I. Read and match 1. 2 . 3. 4. sweet ski pretty plain swan skip prince plane swim skate pram place II. Write the correct words with the picture: doll: 5 toy: 2 whale: 4 planet: 1 tractor: 3 1, 2, 3, 4, 5 III. Complete the sentences
  5. 1.I like to drive a train . 2. That is my mother . 3.We have to clean our teeth . 4.My father is winding the clock . 5.The birds are flying to the flowers. IV. Read and choose the correct answer. 1. A. clown B.town C.crown 2. A. star B. stand C.step 3. A. pretty B. pram C. plain 4. A. chicken B. cake C. beef
  6. 5. A. chocolate B. chips C. bread 6. A.dog B.mouse C.cats V. Recorder the letters 1. ripnssec -> princess 2. okco -> cook 3.leweh -> wheel 4. aferth -> father 5. rpod -> drop