4 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)

Bài 1. Số lớn nhất trong các số 45, 46, 54, 64 là:

A. 64                B. 46                C. 54                 D. 45

Bài 2. Kết quả của 59 + 9 – 7 là:

A. 62                B. 61                C. 63                 D. 64

Bài 3. Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56?

A. 28 + 27             B.38 + 19            C. 48 + 8            D.18 + 36

Bài 4. Kết quả của 48 + 17 + 5 là:

A. 60                 B. 65               C. 70                 D. 75

Bài 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100?

A. 47 + 53          B.79 + 20           C.68 + 22          D.65 + 45

Bài 6. Thùng thứ nhất có 25 lít xăng. Thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng?

doc 10 trang Loan Châu 30/01/2023 12040
Bạn đang xem tài liệu "4 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • doc4_de_thi_hoc_sinh_gioi_mon_toan_lop_2_co_dap_an.doc

Nội dung text: 4 Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 (Có đáp án)

 1. Bộ đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 ĐỀ SỐ 1 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Số lớn nhất trong các số 45, 46, 54, 64 là: A. 64 B. 46 C. 54 D. 45 Bài 2. Kết quả của 59 + 9 – 7 là: A. 62 B. 61 C. 63 D. 64 Bài 3. Kết quả của phép tính nào dưới đây lớn hơn 56? A. 28 + 27 B.38 + 19 C. 48 + 8 D.18 + 36 Bài 4. Kết quả của 48 + 17 + 5 là: A. 60 B. 65 C. 70 D. 75 Bài 5. Phép tính nào dưới đây có kết quả là 100? A. 47 + 53 B.79 + 20 C.68 + 22 D.65 + 45 Bài 6. Thùng thứ nhất có 25 lít xăng. Thùng thứ nhất có ít hơn thùng thứ hai 18 lít xăng. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít xăng? II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1. Bắc có 38 viên bi. Bắc có ít hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi? Bài 2. Mai có 15 quyển vở. Hà có nhiều hơn Mai 8 quyển vở. Hỏi Hà có bao nhiêu quyển vở? Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống: 6 3 6 3 + 27 + 8 + 3 2 94 5 5
 2. Bài 4. Trong hình vẽ bên: a) Có bao nhiêu hình tam giác? b) Đọc tên các hình tam giác đó. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2- Đề 1: I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Bài 1. A. 64 Bài 2. B. 61 Bài 3. B. 38 + 19 Bài 4. C. 70 Bài 5. A. 47 + 53 Bài 6. B. 43 lít II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1. Số bi Nam có là: 38 + 5 = 43 (viên bi) Đáp số: 43 viên bi Bài 2. Số vở của Hà là: 15 + 8 = 23 (quyển)
 3. Đáp số: 23 quyển vở. Bài 3. 6 36 3 2 5 + + + 27 5 8 2 3 9 2 94 5 5 Bài 4. a) Có 6 hình tam giác. b) Đọc tên các hình tam giác: ABC, ABE, ABD, BED, BCD, BE ĐỀ SỐ 2 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Kết quả của phép cộng 28 + 37 là: A. 65 B. 64 C. 55 D. 56 Bài 2. Kết quả của phép trừ 82 – 14 là: A. 41 B. 67 C. 68 D. 78 Bài 3. Kết quả của 73 – 28 + 39 là: A. 41 B. 67 C. 84 D. 78 Bài 4. Kết quả của 95 – 59 – 17 là: A. 41 B. 67 C. 68 D. 19 Bài 5. Kết quả của 100 – 64 + 26 là: A. 62 B. 67 C. 84 D. 78 Bài 6. Nam có một số viên bi, khi cho Hoà 7 viên bi thi Nam còn lại 28 viên bi. Hỏi lúc đầu Nam có bao nhiêu viên bi? A. 21 viên B. 25 viên C. 35 viên D. 53 viên
 4. Bài 7. Nếu ngày 15 tháng 1 là thứ ba thì thứ ba tuần tiếp theo là A. ngày 21 tháng 1. B. ngày 22 tháng 1. C. ngày 23 tháng 1. D. ngày 15 tháng 2. Bài 8. Số hình tứ giác trong hình bên là: A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1. Điền số thích hợp vào ô trống: 6 3 – – 7 4 6 49 3 Bài 2. Tìm x: a) x – 26 = 38 + 11 b) 74 – x = 27 Bài 3. Đàn gà nhà Lan có 29 con gà mái và 37 con gà trống. Sau khi bán một số con gà thì đàn gà nhà Lan còn lại 49 con gà. Hỏi nhà Lan đã bán tất cả bao nhiêu con gà? Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 2: I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Bài 1. A. 65 Bài 2. C. 68 Bài 3. C. 84 Bài 4. D. 19
 5. Bài 5. A. 62 Bài 6. C. 35 viên Bài 7. B. ngày 22 tháng 1. Bài 8. B. 4 II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1. – 6 6 8 3 – 1 7 4 6 49 3 7 Bài 2. a) 1 – 26 = 38 + 11 b) 74 – x = 27 x = 49 + 26 x = 74 – 27 x = 75 x = 47 Bài 3. Số gà nhà Lan có là: 29 + 37 = 66 (con) Nhà Lan đã bán số gà là: 66 – 49 = 17 (con) Đáp số: 17 con gà ĐỀ SỐ 3 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Tổng 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 viết thành tích là: A. 4 x 5 B. 4 x 6 C. 4 x 7 D. 4 x 4
 6. Bài 2. Mỗi bông hoa có 5 cánh. Hỏi 5 bông hoa như thế có bao nhiêu cánh? A. 10 cánh B. 20 cánh C. 25 cánh D. 15 cánh Bài 3. Lớp 2A có 27 học sinh, được chia thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh? A. 9 học sinh B. 8 học sinh C. 7 học sinh D. 6 học sinh Bài 4. Giá trị thích hợp của X để 5 x X = 30 là: A. X = 35 B. X = 25 C. X = 6 D. X = 7 Bài 5. Có một số quyển vở, chia đều cho 4 em, mỗi em được 8 quyển vở. Hỏi tất cả có bao nhiêu quyển vở? A. 32 quyển B. 22 quyển C. 12 quyển D. 24 quyển Bài 6. Kết quả của 5 x 8 x 1 là: A. 35 B. 40 C. 41 D. 50 Bài 7. Kết quả của 80 : 4 – 7 là: A. 17 B. 20 C. 13 D. 10 Bài 8. Độ dài đường gấp khúc ABCD là: A. 7cm B. 14cm C. 12cm D. 13cm II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1.Tìm x: a) X x 4 = 36 b) X : 3 = 4 x 2 Bài 2. Nhà Lan có 24kg gạo, đã dùng hết -1 số gạo đó. Hỏi nhà Lan đã dùng hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
 7. Bài 3. Có một số bông hoa cắm đều vào 4 lọ, mỗi lọ có 7 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa? Bài 4. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác? Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 2 - Đề 3: I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Bài 1. B. 4 x 6 Bài 2. C. 25 cánh Bài 3. A. 9 học sinh Bài 4. C. X = 6 Bài 5. A. 32 quyển Bài 6. B. 40 Bài 7. C. 13 Bài 8. B. 14cm II. PHẦN TỰ LUẬN Bài 1. a) X x 4 = 36 b) X : 3 = 4 x 2 X = 36 : 4 X = 4 x 2 x 3 X = 9 X = 24 Bài 2. Số gạo nhà Lan đã dùng hết là:
 8. 24 : 4 = 6 (kg) Đáp số: 6kg gạo. Bài 3. Có tất cả số hoa là: 4 x 7 = 28 (bông) Đáp số: 28 bông hoa. Bài 4. Có 9 hình tứ giác. ĐỀ SỐ 4 Thời gian làm bài: 40 phút I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1. Số tám trăm linh chín viết là: A. 8009 B.809 C.890 D.8090 Bài 2. Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: A.102 B.201 C. 101 D. 100 Bài 4. Kết quả của 789 – 315 – 43 là: A.430 B. 134 C.431 D. 341 Bài 5. Kết quả của 4 x 9 + 423 lớn hơn số nào dưới đây? A. 460 B.459 C.458 D. 549 Bài 6. Kết quả của 5 x 8 : 2 là: A. 20 B. 38 C. 42 D. 24 Bài 7. Ngày thứ nhất ô tô đi được 475km, ngày thứ hai ô tô đó đi được 314km. Hỏi cả hai ngày ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? A.978km B.798km C.789km D.161km
 9. Bài 8. Một trang trại có 987 con gà mái. Số gà trống ít hơn số gà mái 283 con. Hỏi trang trại đó có bao nhiêu con gà trống? A. 704 con B. 703 con C. 702 con D. 720 con II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1. Đặt tính rồi tính: a) 28 + 69 b) 86 – 29 c) 527+ 162 d) 875-263 Bài 2. Điền dấu + ; – ; x ; : thích hợp vào ô trống: a) 30 10 = 20 b) 20 2 = 10 c) 5 4 = 20 d) 12 16 = 28 Bài 3. Một hình tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng nhau và có chu vi là 20m. Tính độ dài mỗi cạnh tứ giác đó. Đáp án Đề số 4: I. PHẨN TRẮC NGHIỆM Bài 1. B. 809 Bài 2. A. 102 Bài 3. B. 662 Bài 4. C. 431 Bài 5. C. 458 Bài 6. A. 20 Bài 7. C. 789km Bài 8. A. 704 con II. PHẨN TỰ LUẬN Bài 1.
 10. 28 86 527 875 + 69 – 29 + 162 – 263 97 57 689 612 Bài 2. a) 30 – 10 = 20 b) 20 : 2 = 10 c) 5 x 4 = 20 d) 12 + 16 = 28 Bài 3. Độ dài mỗi cạnh tứ giác là: 20 : 4 = 5 (m) Đáp án: 5m.